Bygga om

 

Om du tänker bygga om din lägenhet måste detta godkännas av styrelsen. Alla väggar får inte ändras. Om du ska göra ändringar i köket, tänk på att du inte får installera en fläkt som är kopplad till utsuget över spisen utan endast en kolfilterfläkt. Självdragssystemet klarar inte en direktkopplad fläkt – matos kan sprida sig till andra lägenheter.

På förekommen anledning ber vi Er härmed att beakta följande i stadgarna :

42 § Tillbyggnad

Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får endast monteras på husets utsida efter styrelsens skriftliga godkännande !!!
Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar.
Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut , är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

43 § Ombyggnad

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten.
Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:
1. Ingrepp i bärande konstruktion.
2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.
Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.