GDPR

 

Information till medlem i Brf Aftonen, om behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller
överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Aftonen, kommer att behandlas i
den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt
gällande lagstiftning.

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och
lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att
behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för
ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för
eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år.

Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller
tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen
är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de
behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade
förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.