Kallelse till föreningsstämma  

Datum och tid: Söndag den 21 april 2024 kl. 19:00 

Lokal: På torkvinden Hässleholmsgatan 6

Dagordning  

 1. Stämmans öppnande  

 2. Godkännande av dagordning  

 3. Val av stämmoordförande  

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst  

 7. Fastställande av röstlängd  

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

 9. Föredragning av revisorernas berättelse  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

16. Val av valberedning  

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.  

18. Stämmans avslutande

Styrelsen har till årsstämman bjudit in en representant från Finopti som kommer att berätta lite mer om den ekonomiska situationen i föreningen samt även i samhället i stort. Möjlighet till frågor från medlemmar kommer att ges.

Styrelsen bjuder på kaffe och fika.  

Utskickat Malmö den 24 mars 2024  

Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Aftonen